Tréninky mohou začít v omezené formě od 7.4.2020

NÍŽE V TEXTU NALEZNETE POKYNY, KTERÝMI SE BUDEME V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ŘÍDIT PŘI TRÉNINCÍCH TENISU. TO CO JE PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE NA STRANĚ 4 DOLE V TEXTU. PEVNÉ ZDRAVÍ PŘEJE FILIP

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 4
Praha, dne 6. 4. 2020
Č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN

Příloha 2
usnesení vlády
ze dne 6. 4. 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky
a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných
hmot, odkládání odpadu,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
Str. 2 z 4
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
2. Nařizuje se:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého
bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné.
3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na
venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě
při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky,
včetně cesty za účelem tohoto sportování.
4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod.
do konce nouzového stavu.
Str. 3 z 4
II.
S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.
III.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.
Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28. března 2020).
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
dnech přesahuje 200 (25. března – 291, 26. března – 259, 27. března – 373, 28. března -
262).
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se
přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která
je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest
a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry
do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují
otevřenou bránu.
Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby
se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.
Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se
zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se
doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních
k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
Str. 4 z 4
Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
 běhu,
 chůzi,
 cyklistice,
 gymnastice,
 venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 jízdě na koni,
 golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně dvorce (možno tedy trénovat v sestavě trenér + 2 hráči a nebo hrát čtyřhru.
 lyžování a snowboardingu,
 vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou
osobách v lodi,
 sportovní střelbě,
 bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 sportovnímu letectví,
a to na venkovních sportovištích.
Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého
zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19.
Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České
republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.
Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina
sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou
fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se
sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází
typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě
vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví
ohrožující.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
podepsáno elektronicky

Comments are closed.